Bangladeche

SAKA international Ltd.

Khurshid Alam Khan
Suit 4B (4th Floor), Anam Rangs Plaza
Plot 61, Road 6A, Satmosjid Rd.
Dhaka 1209, Bangladesh
Telefone: +880 2 9120294
Fax: +880 2 8116934
E-mail: kakhan@sakaint.com